HMG v médiách: 21.06.2017 HN Aj obťažovanie pohľadom môže prekážať

Vo všeobecnosti u nás platí, že každý sused by sa mal zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by nad mieru primeranú miestnym pomerom obťažoval svojho suseda.Inak povedané, nemal by robiť to, čím by akokoľvek vážne ohrozoval jeho práva. Jednou z foriem obťažovania či ohrozovania susedských práv sú aj – zatiaľ na verejnosti málo známe či spomínané – takzvané imisie.Prešľapy voči dobrému spolunažívaniu Čo sa má rozumieť pod takzvanými imisiami? Ide o také zásahy do susedských práv, ktoré spočívajú v prenikaní určitých účinkov z jednej susednej nehnuteľnosti na druhú susednú nehnuteľnosť.

Slovenská právna úprava však obťažovanie suseda vo forme jeho sledovania, fotografovania a filmovania medzi imisie výslovne nezaraďuje. Vzhľadom na špecifický charakter susedských vzťahov a širokú plejádu možných zásahov do susedských práv uvádza slovenská úprava len demonštratívny výpočet, ktorý možno rozširovať prostredníctvom ustálenej rozhodovacej praxe našich súdov.

České reálie Na rozdiel od slovenskej obsahuje česká právna úprava podrobnejšie rozpracovanie susedských práv aj podrobnejší výpočet imisií. No napriek tomu sledovanie pohľadmi, fotografovanie a ani filmovanie medzi imisie taktiež výslovne nezaraďuje.
K danej veci však už zaujala svoje stanovisko česká judikatúra. Tá sústavné sledovanie, fotografovanie a filmovanie, ktoré závažným spôsobom zasahuje do súkromia vlastníka či užívateľa susednej nehnuteľnosti, označila za takzvané imateriálne imisie. To znamená také, ktoré sú spôsobilé negatívne ovplyvniť napríklad psychický stav osoby bývajúcej v blízkosti alebo jej pocit bezpečia.

Sused – paparazzo Na uvedený trend už nadviazali i slovenské súdy – zadefinovali imateriálnu imisiu vo forme tzv. obťažovania pohľadom. Avšak pozor. Za neoprávnený zásah nemožno označiť len samotnú možnosť nahliadania napríklad do okna susednej nehnuteľnosti. Na to by museli byť kumulatívne splnené podmienky mimoriadnosti, sústavnosti a závažnosti takéhoto zásahu. Splnenie uvedených podmienok najmä vzhľadom na stupeň závažnosti bude musieť v závislosti od toho-ktorého prípadu posúdiť súd.
Na ochranu pred neoprávneným zásahom suseda možno využiť súčasne, ale aj samostatne viaceré právne inštitúty.
***
Ako sa ochrániť pred cudzou kamerou či pohľadom
• obec môže na základe žiadosti „zásah“ suseda predbežne zakázať rozhodnutím vydaným v správnom konaní

• žaloba na súde, ktorý môže uložiť vlastníkovi susednej nehnuteľnosti povinnosť zdržať sa neoprávneného konania

• žaloba na ochranu osobnosti v súvislosti s fotografovaním alebo filmovaním suseda, keďže obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť len so súhlasom dotknutej osoby

• krajným riešením je podanie trestného oznámenia za trestný čin nebezpečného prenasledovania v prípade, že sledovanie susedom dosahuje takú vysokú intenzitu a závažnosť, že podstatne zhorší kvalitu života – môže totiž vzbudiť dôvodnú obavu o psychickú alebo fyzickú integritu, prípadne aj o život „obete“ lebo o život a integritu jej blízkej osoby