HMG v médiách: 14.06.2017 HN Fond získa pôdu, ak sa predaj oznámi

Novelu Ústavy hodnotíme pozitívne, pretože má za cieľ zvýšiť ochranu pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. Predstavuje prvý zásadný krok k zákonnej úprave, s ktorou sa aj začalo. Napríklad deklaruje, že poľnohospodárska a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu.


V súčasnosti sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní novely viacerých zákonov. Zákon o nadobúdaní pozemkov reaguje na novelu Ústavy. Ako nový inštitút sa zavádza možnosť, aby fyzické osoby nadobudli vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde s výmerou do troch hektárov v zjednodušenom režime, teda bez ponukového konania.


Nová legislatíva dáva predkupné právo Slovenskému pozemkovému fondu k prevádzaným poľnohospodárskym pozemkom. Ale len k tým, ktoré budú zverejnené v registri ponúk, teda v prvom i druhom ponukovom kole. Účelom toho je vytvoriť pre fond možnosť získania ďalších pozemkov, ak to bude opodstatnené z hľadiska potrieb fondu, ako aj záujmu na racionálnom usporiadaní vlastníckej a užívacej štruktúry pozemkov. Zároveň sa má vytvoriť preventívny systém proti zneužívaniu dotácií pri nákupe poľnohospodárskej pôdy.

O autorovi| Eva Lobotková, advokátka, HMG Legal