HMG v médiách: 31.05.2017 HN Predbežná držba vyvolá súdne spory

LEGISLATÍVA l Kým český parlament podobnú normu odmietol, náš ju prijal expresne.

Do slovenského právneho systému sa dostal nový pojem – predbežná držba. Sú obavy, že jej uplatnenie vyvolá súdne spory o náhradu škôd.

Skupina poslancov Národnej rady chce, aby zákon posúdil Ústavný súd. Ten pred niekoľkými rokmi už porovnateľnú normu zamietol.

Čo je to predbežná držba? V našom právnom systéme je to nový inštitút. Umožňuje, a to ešte pred vyvlastnením pozemkov, urobiť na nich niektoré stavebné úpravy. Kým česká Poslanecká snemovňa odmietla nedávno predbežnú držbu zaviesť, slovenský parlament ju kvôli urýchleniu výstavby diaľnic prijal. Pritom, ako uviedli niektorí členovia českej vlády, zavedenie predbežnej držby môže vyvolať súdne spory o náhradu škôd.

Špekulanti aj tak zarobia?

„Účelom predbežnej držby je podporiť väčšiu efektívnosť a rýchlosť prípravy stavby diaľnic v situácii, keď je vyvlastňovacie konanie časovo náročné a blokované. A to hlavne majiteľmi pozemkov a stavieb, ktorí vlastnícke právo nadobudli zo špekulatívnych dôvodov pred začiatkom prípravných prác v snahe ekonomicky profitovať,“ vyhlásilo ministerstvo dopravy.

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok a zároveň sa vylučuje správnemu súdu možnosť priznať pri žalobe proti rozhodnutiu o predbežnej držbe odklad. „Vyvlastňovaný má však za čas, potrebný na výkon predbežnej držby, právo na finančnú náhradu. V prípade spôsobenej škody nie je dotknuté právo vyvlastňovaného domáhať sa po zrušení predbežnej držby jej náhrady,“ dodalo ministerstvo.

Konflikt záujmov „Podľa nášho názoru inštitút predbežnej držby nie je protiústavný,“ hovorí advokát Andrej Leontiev z kancelárie TaylorWessing. Pri výstavbe diaľnic pôjde podľa neho o klasický konflikt dvoch ústavou chránených záujmov – práva na súkromné vlastníctvo a verejného záujmu. „V tomto prípade sa domnievame, že dosiahnutie verejného záujmu musí mať prednosť, pričom súkromné vlastníctvo nie je obmedzované nad nevyhnutnú mieru a vlastník má nárok na primeranú kompenzáciu za čas, keď svoj pozemok nemôže užívať,“ dodal Leontiev. Viaceré nejasnosti Predbežná držba vyvoláva viaceré otázky. Ide napríklad o zaniknutie nájmu vyvlastňovanej nehnuteľnosti a vecného bremena. Právny režim v tomto prípade neupravil náhradu škody. „Je potom otázne, ako si nájomcovia a oprávnené osoby budú uplatňovať vzniknuté škody. Ako aj to, akým spôsobom o takýchto nárokoch budú rozhodovať príslušné orgány. Otáznik je aj nad tým, čo sa stane, ak oprávnený orgán rozhodne, že nehnuteľnosť nevyvlastní,“ pripomína vedúci advokát a partner HMG Advisory Group Ján Gajan.

 

Čo hovorí o novo zavedených pravidlách zákon

1. Predbežná držba sa vyhlási vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutí vyvlastnenia prevažuje nad zachovaním práv vyvlastňovaného.

2. Ešte pred vyvlastnením pozemkov sa tak môžu na nich urobiť niektoré stavebné úpravy.

3. V rozhodnutí o predbežnej držbe určí vyvlastňovací orgán rozsah prác, ktoré môže vyvlastniteľ urobiť. Práce musia byť v súlade so stavebným povolením na diaľnicu.

4. Vyvlastňovací úrad môže vydať rozhodnutie, ktorým prizná vyvlastniteľovi predbežnú držbu.

5. O predbežnú držbu možno požiadať aj po začatí vyvlastňovacieho konania. Vyvlastňovací orgán rozhodne o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní.

6. Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.

7. Ak vyvlastniteľ nezačne do 60 dní od rozhodnutia o predbežnej držbe na nehnuteľnosti pracovať, alebo ak sa stavebné povolenie na diaľnicu zrušilo či stratilo platnosť, predbežná držba sa ruší.

8. Po zrušení predbežnej držby musí dať vyvlastniteľ nehnuteľnosť do pôvodného stavu.

9. Práva nájomcu vyvlastňovanej nehnuteľnosti predbežnou držbou zanikli, ale jej zrušením ich opäť nadobudne.

10. Vyvlastňovaný má počas predbežnej držby právo na odškodné vo výške obvyklého nájmu za užívanie nehnuteľnosti. Právo sa uplatní do jedného roka odo dňa vydania rozhodnutia o predbežnej držbe.

 

Zdroj: zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, paragraf 8.