HMG v médiách: 26.04.2017 HN Upratovanie pôdy v obciach zamrzlo

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/950395-upratovanie-pody-v-obciach-zamrzlo

Štát nemá projekty na pozemkové úpravy. Najnovšiu súťaž o ich zhotoviteľov zastavil a dal preveriť.

Rok a pol rozbehnutú súťaž na projekty pozemkových úprav v 132 katastrálnych územiach siedmich krajov Slovenska štát prerušil. Rozhodlo o tom ministerstvo pôdohospodárstva, pre ktoré pripravoval verejné obstarávanie rezort vnútra. Kritizujú to nielen farmári, projektanti pozemkových úprav, obce, ale aj organizácie tretieho sektora. „Štát tak vzal prácu zhruba šesťdesiatim geodetickým a kartografickým spoločnostiam, v ktorých pracuje okolo sedemsto ľudí,“ tvrdia organizácie združené v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie. Projekty v hodnote 37,6 milióna eur bez DPH sa majú zaplatiť z eurofondov. To, že sa veľké pozemkové úpravy na Slovensku konečne rozbehnú, sľúbil rezort pôdohospodárstva už pred vyše dvomi rokmi. 

 

Štát nemá žiadny projekt

Stavovské a profesijné organizácie tvrdia, že prerušenie súťaže bolo samoúčelné a ministerstvá ho primerane nezdôvodnili. Pritom sa od roku 2009 na projekty sceľovania pôdy úspešne neskončilo žiadne verejné obstarávanie. „Pozemkové úpravy považujeme z hľadiska potrieb štátu a konečných užívateľov, teda obcí, vlastníkov, investorov, agropodnikateľov, farmárov či vinárov, za jediný nástroj na usporiadanie rozdrobeného pozemkového vlastníctva s obnovou vidieckej krajiny. Ale aj rozvoja územia a celého hospodárstva,“ zdôraznil predseda Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík. Upozornil, že tento rok bolo zrušené či zmarené už tretie verejné obstarávanie. V súčasnosti sa žiadny projekt na objednávku štátu nerobí.  

 

Trpí aj unikátny Tokaj

Ak pôjdu pozemkové úpravy takým tempom ako doteraz, na Slovensku sa nedokončia ani za sto rokov, tvrdia odborníci. Rozdrobené vlastníctvo komplikuje nielen poľnohospodárske využívanie pozemkov, ale aj podnikanie a investície, výstavbu rodinných a bytových domov i majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre výstavbu ciest. Príkladom je naša vinohradnícka oblasť Tokaj, kde problém nevysporiadaných parciel bráni rozvoju vinohradov. Výmera zhruba 900 hektárov sa využíva len na 56 percent. „Sme veľmi sklamaní, že vláda a štát neboli doteraz schopní zabezpečiť pozemkové úpravy ani na tomto malom území,“ konštatoval predseda združenia vinárov Tokaj Regnum Pavel Eftimov. 

 

Vnútro suplovalo

Ministerstvo vnútra zabezpečovalo na požiadanie rezortu pôdohospodárstva len administratívu obstarávania projektov, keďže v čase vyhlasovania súťaže nemali pôdohospodári odborníkov, ktorí by súťaž vedeli zabezpečiť – informoval rezort vnútra o prerušenom obstarávaní projektov. „Počas vyhodnocovania ponúk nám ministerstvo pôdohospodárstva zaslalo list, v ktorom konštatuje, že na základe prehodnotenia podmienok súťaže dospelo k názoru, že zadanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní by mohlo byť v rozpore s jeho princípmi a legislatívou,“ vysvetlil rezort vnútra. Podľa jeho tlačového odboru vychádzalo pri zrušení súťaže z informácií ministerstva pôdohospodárstva ako vecného gestora. „Nemali sme dôvod ani mandát skúmať a preverovať príčiny rušenia verejného obstarávania,“ doplnil tlačový odbor MV SR.  

 

Bude nové obstarávanie

Peniaze na pozemkové úpravy z fondov EÚ sa využijú, tvrdí ministerstvo pôdohospodárstva. „Začiatok verejného obstarávania plánujeme do konca tohto roka. Finančné prostriedky z EÚ musíme vyčerpať do roku 2022, takže Slovensko o ne nepríde,“ informoval jeho hovorca Vladimír Machalík. A prečo požiadali „vnútro“ o zrušenie prípravy projektov na sceľovanie pôdy? Lebo podľa Machalíka hrozilo, že verejné obstarávanie bude v rozpore s jeho pravidlami. Ministerstvo pôdohospodárstva už pracuje na príprave nového obstarávania, „ktoré sa bude realizovať na základe kladného oznámenia o vykonaní ex ante posúdenia Úradu pre verejné obstarávanie a vylúči prípadné pochybnosti“. 

 

Osemročné meškanie

Od roku 2009 nedokázal štát dokončiť žiadne verejné obstarávanie projektov pozemkových úprav. Čiastočne úspešné bolo naposledy v rokoch 2008 až 2009, keď sa z plánovaných 122 katastrálnych území sa podpísalo len 80 projektov za 44,4 milióna eur. V rokoch 2012 až 2013 zrušil štát všetkých 130 naplánovaných veľkých sceľovaní za 33,5 milióna eur bez DPH. Tento rok sa situácia opakovala. Už rok a pol rozbehnutú súťaž na výber zhotoviteľov projektov pre 132 katastrálnych území v hodnote 37,6 milióna eur bez DPH ministerstvo pôdohospodárstva pozastavilo. Pritom všetky vlády v posledných rokoch mali v programe usporiadanie pozemkového vlastníctva.  

 

Čo je posúdenie ex ante

Výsledkom je oznámenie Úradu pre verejné obstarávanie, či príslušné dokumenty sú alebo nie sú v súlade so zákonom. O ex ante môže požiadať obstarávateľ projektov, ak ide o tzv. nadlimitnú zákazku, ktorá je úplne alebo čiastočne financovaná EÚ.   Kto chce ubrániť majetok, musí byť aktívnyAk vlastníci pôdy aktívne vstupujú do pozemkových úprav, majú dosť možností na to, aby ich ovplyvnili. Napríklad už v prípravnom konaní, pri založení združenia účastníkov pozemkových úprav, pri určení obvodu, pri stanovení zásad na umiestnenie nových pozemkov či tvorbe rozdeľovacieho a umiestňovacieho plánu a napokon aj pri vykonaní celého projektu. Možností je veľa. A aj keď niekto nebude so svojimi primeranými požiadavkami úspešný, napríklad pri stanovení obvodu pozemkových úprav, stále existujú opravné prostriedky. Pre investorov by malo platiť, že ich záujmy a návrhy riešenia musia byť známe už od začiatku. 

 

Hlas väčšinového vlastníka

Účastníci úprav by sa mali minimálne dvakrát osobne stretnúť so správnym orgánom a prerokovať požiadavky a návrhy, nehľadiac na dokumentáciu, ktorú by mali v priebehu konania dostať. Minimálne by sa mali prerokovať požiadavky alebo námietky v prípravnom konaní, kedy sa zisťuje záujem o pozemkové úpravy alebo o povolenie pozemkových úprav, kde by už mali byť známe ciele, ktoré chce investor dosiahnuť. Ak by neboli podmienky a kroky dodržané, stále sú možnosti napadnúť konanie z procesného hľadiska alebo využiť relatívne široký pojem „primeranosti nových pozemkov“. Ak boli majitelia pozemkov v priebehu konania nejako opomenutí, a to možno aj zámerne, majú tak veľkú šancu na úspešnosť svojho konania.

 Podstatné etapy projektu sa schvaľujú vtedy, ak s nimi súhlasia vlastníci, ktorí majú najmenej dve tretiny výmery obvodu projektu. V niektorých projektoch sme prijali veľmi jednoduchú zásadu, ktorá by aj inde vyriešila akékoľvek pochybnosti o zlých úmysloch väčšinového vlastníka. Jeho hlas sa nebral do úvahy, takže rozhodovali minimálne dve tretiny výmery ostatných vlastníkov, čo však neznamená, že jeho požiadavky neboli akceptované.    

 

Pravidlo výmeny

Primeranosť pozemkov a výhody získané z pozemkových úprav sú akoby zázračné formulky, ktoré by mali ochrániť vlastníkov pred neželaným priestorovým usporiadaním nových pozemkov. V zásade by mali mať nové pozemky rovnaký charakter ako pôvodné, nielen výmeru a hodnotu, ale aj umiestnenie, charakter budúceho využitia, napríklad prístupnosť k inžinierskym sieťam a podobne. Napríklad, ak vlastním jednu desatinu z hektárového pozemku, ktorý je podľa územného plánu určený na individuálnu bytovú výstavbu, tak nová parcela o výmere cca 1 000 metrov štvorcových by mala byť umiestnená v tejto lokalite. Sporné môže byť poradie nového pozemku, ale to je vec dohody s ostatnými vlastníkmi. Výmera nemusí byť 1 000 štvorcových metrov, lebo časť pozemkov sa použije napríklad na prístupové komunikácie.  Chcel by som tiež zdôrazniť, čo si väčšina vlastníkov pôdy neuvedomuje, že projektanti pozemkových úprav môžu vlastníkov zastupovať v konaní rovnako ako právnici zastupujú svojich klientov. 

 

Úpravy nie sú vyvlastnenie

Vlastníci pozemkov s dobrými znalosťami a informáciami sú určite zárukou toho, že projekt sceľovania bude úspešný. Mne ako projektantovi sa lepšie pracuje s ľuďmi, ktorí vedia na čo pozemkové úpravy sú. Častokrát si vlastníci myslia, že pozemkové úpravy sú vyvlastnenie alebo premiestnenie pozemkov bez ich súhlasu a napríklad príspevok na prístupové cesty vnímajú ako vyvlastnenie. Pozemkové úpravy nie sú vyvlastnenie a ani iná, skrytá forma vyvlastnenia. Je to dohoda všetkých vlastníkov o novom usporiadaní a projektant je ten, kto vie nájsť približne optimálny výsledok.   Pritom spoločenský záujem je definovaný v zákone, na ktorý sa však treba pozerať z viacerých uhlov – od vlastníckych vzťahov, cez užívanie až k ochrane prírody. O spoločenskom záujme hovorí aj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, o ktoré sa častokrát vlastníci alebo investori opierajú a v ktorom je spoločenský záujem definovaný. Jeho výklad je užitočný pre všetky zúčastnené strany v projekte pozemkových úprav.  Anton Julény, projektant pozemkových úprav

 

Výhody pozemkových úprav

– Jasné stanovenie hraníc pozemkov, oddelenie vlastníctva známych a neznámych vlastníkov.

– Upravenie tvaru pozemkov a spresnenie ich výmery.

– Zvýšenie trhovej ceny pozemkov.

– Komplexné vyriešenie vlastníckych vzťahov, opatrení krajinného a územného plánovania.

– Nové funkčné usporiadanie pozemkového vlastníctva a vytvorenie územných rezerv.

– Rozvoj trhu s nehnuteľnosťami. 

– Reálny výkon vlastníckych práv. Scelenie dovoľuje vlastníkom prijímať rozhodnutia, ako je napríklad uzatváranie nájomných zmlúv s užívateľmi či investičné aktivity. 

– Zvýšenie ekonomickej využiteľnosti pôdy.

– Zatraktívnenie územia pre podnikanie a turizmus.

– Aktualizácia údajov katastra – po zápise projektu sú údaje spoľahlivým základom na efektívny výber daní z nehnuteľností. 

– Uľahčenie evidencie – po vykonaní pozemkových úprav odpadá evidovanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v dvoch registroch (C-KN a E-KN) a ich zobrazovanie na dvoch mapách – katastrálnej mape a mape určeného operátu. 

– Pripravenosť pozemkov s usporiadanými alebo výrazne zjednodušenými vlastníckymi vzťahmi na plánované investície – výstavbu diaľnic a ďalšej infraštruktúry, priemyselných zón a ďalších objektov na rozvoj vidieka.

– Oddelenie súkromných pozemkov od verejných a spoločných priestorov vo vlastníctve obce a štátu slúžiacich širokej verejnosti (štátne cesty, vodné plochy, biokoridory), usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu. 

– Zosúladenie údajov o poľnohospodárskych pozemkoch v katastri nehnuteľností s inými informačnými systémami o pôde (napríklad LPIS). 

 

Jarmila Koubeková, Advokátska kancelária HMG Legal, HN