HMG v médiách: 12.04.2017 Trend Odkrýva sa, kto profituje z biznisu so štátom

Register partnerov verejného sektora funguje na Slovensku už mesiac, a to podobne ako obchodný register. Každý podnikateľ, ktorý chce obchodovať s verejným sektorom a čerpať verejné zdroje, musí požiadať oprávnenú osobu (advokáta, audítora, banku...) o zápis do registra.

Ten spoluzodpovedá za pravdivosť údajov zapísaných v registri. Vedie ho Okresný súd v Žiline a zapisuje sa v ňom najmä konečný užívateľ výhod, teda ten, kto má z obchodu prospech. Cieľom je odhalenie tých, ktorí stoja za dodávateľskými firmami verejného sektora. Register je verejne prístupný.„Protischránkovým zákonom odkrývame, kto skutočne profituje z biznisu so štátom. Týmto zákonom sme dali verejnosti do rúk ďalší významný nástroj na kontrolu. Tak ako sme pri zverejňovaní zmlúv na internete odkryli, aký biznis štát robí, pri protischránkovom zákone odkrývame to, s kým tento biznis štát robí,“ zhodnotila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská splnenie jednej z úloh z programu vlády.Ako to funguje

Do tohto registra sa musí zapísať každá firma, ktorá sa uchádza o verejné zdroje. Povinnosť registrovať sa ako partner verejného sektora majú fyzické a právnické osoby vtedy, ak čerpajú verejné zdroje jednorazovo v sume prevyšujúcej 100-tisíc eur alebo nad 250 000 eur v kalendárnom roku v prípade opakovaných plnení. Aj vtedy, ak kupujú majetok z verejného sektora v cene nad 100 000 eur – napríklad keď mesto predáva pozemky či budovu. Dokonca stačí, ak sa nadobúdajú len práva, to nemusí byť samo vlastníctvo. Napríklad v prípade, keď verejný sektor prenajíma majetok nad 100 000 eur za rok.Firmy musia zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Zákon sa týka všetkých foriem nakladania s verejnými peniazmi, teda okrem verejného obstarávania aj predaja majetku, prijímania peňazí z eurofondov, uplatňovania pohľadávok voči štátu, používania peňazí zo zdravotného poistenia.Rozhodujúci termín

Na čo si musí dať pozor firma pri zápise do registra? Ján Marônek z advokátskej kancelárie Marônek & Partners upozorňuje, že firmy si musia v prvom rade ustriehnuť termín. „Všetci partneri verejného sektora musia byť v registri zapísaní do konca júla 2017. Nestačí teda do konca júla podať len návrh na zápis. Subjekt musí byť už v tomto termíne v registri zapísaný, respektíve pri ňom musí byť uvedená oprávnená osoba. Tá overí konečného užívateľa výhod, ak došlo k „preklopeniu“ partnerov verejného sektora do registra partnerov z registra vedeného úradom pre verejné obstarávanie.“Firmy musia počítať s tým, že registrový súd má na zápis desať pracovných dní s možnosťou predĺženia lehoty o ďalších desať dní, nemožno rátať s tým, že dovtedy stačí podať len návrh. Preto ten treba poslať najneskôr na prelome júna a júla, nehovoriac o prípadnom neočakávanom námietkovom konaní, ktoré môže celý proces predĺžiť. „Som si takmer istý, že predseda súdu bude na prelome mesiacov túto lehotu predlžovať, lebo sa dá očakávať veľký nápor tejto agendy a v štandardnej zákonnej lehote nebudú vyšší súdni úradníci stíhať rozhodovať. Neviem si predstaviť, ako sa do tejto lehoty podarí vykonť tisícky zápisov,“ pripomína J. Marônek.Spoločnosť musí dbať na výber správnej oprávnenej osoby, ktorá poctivo overí totožnosť konečných užívateľov a nevystačí si iba s podpisom čestných vyhlásení zúčastnených strán na diaľku. Otázkou podľa advokáta ostáva, do akej hĺbky majú, lepšie povedané dokážu oprávnené osoby preverovať konečných užívateľov výhod. Pri určovaní konečného užívateľa výhod „cez“ majetkový prospech je vhodné oboznámiť sa s účtovnými závierkami partnera verejného sektora. Ide však o zásah do jeho súkromia, ktorý sa v praxi dá uplatniť len ťažko.„Ak majú oprávnené osoby identifikovať skutočných vlastníkov firiem, mali by mať podľa mňa širšie kompetencie. Tretie strany, vrátane štátnych orgánov a neverejných registrov, ako je napríklad Centrálny depozitár cenných papierov či kataster, by mali povinne spolupracovať,“ nazdáva sa J. Marônek.Čo robiť, ak ste už v starom registri, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie? „Fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané v registri konečných užívateľov výhod, sa budú v zmysle zákona považovať za partnerov verejného sektora, napriek tomu sú povinné zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa nového zákona, a to v lehote do 31. júla,“ radia právnici spoločnosti HMG Advisory Group.

 

Povinnosti konečných užívateľov

Register konečných užívateľov výhod viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Osoba zapísaná v zozname ÚVO sa musí do 31. júla preregistrovať na Okresnom súde v Žiline.

Ak ste doteraz nečerpali peniaze z verejných zdrojov, ale vyhrali ste zákazku a ste pred podpisom zmluvy, musíte sa dať zapísať do registra partnerov verejného sektora.

Nesplnenie tejto povinnosti má za následok automatický výmaz z registra.

Vymazaná osoba z registra si nebude môcť nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

Za správnosť údajov v registri zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri. Porušenie tejto povinnosti môže viesť k uloženiu pokuty, výmazu z registra, diskvalifikácii štatutárnych orgánov a aj k vzniku trestnej zodpovednosti.

 

Prvá pokuta

Prvú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie za nesprávne údaje v registri skutočných vlastníkov firiem dostal Váhostav. Nechal sa do registra zapísať 19. novembra 2015. Neuviedol mená skutočných vlastníkov, namiesto toho nechal zapísať troch členov predstavenstva materskej firmy. Úrad pokutoval Váhostav za nesprávne údaje v registri začiatkom tohto roka. Dnes už je v registri uvedené, že konečným užívateľom výhod je Juraj Široký.