HMG v médiách: 21.11.2017 So susedom sa snažte najprv dohodnúť

http://hnonline.sk/expert/1066687-so-susedom-sa-snazte-najprv-dohodnut

Vysnívané bývanie v bytovom či rodinnom dome vám môžu znepríjemniť spory so susedom. Tie vznikajú medzi obyvateľmi rodinných domov aj medzi susedmi v bytovkách.
Podľa Občianskeho zákonníka však všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti, možné konflikty preto treba vedieť riešiť s rozumom.

Rozdielnosť záujmov v domoch či bytoch
Susedské spory sú podľa advokáta Milana Ficeka veľmi rozmanité a v poslednom čase vidieť ich postupný nárast. Dôvodom je aj to, že ľudia sa väčšmi domáhajú svojich práv a upúšťajú od mlčanlivého tolerovania neprimeraného správania. „Iný druh obťažovania susedov je v bytovom dome, iný v domovej zástavbe. Najčastejším zdrojom konfliktov v bytových domoch sú najmä hlasná hudba, hádky, krik, vibrácie spôsobené vŕtaním, stavebné úpravy, zavýjanie psa, dupanie detí či rôzne druhy párty a večierkov,“ objasňuje. Ničím výnimočným nie je ani fajčenie na balkóne či zápach z vedľajšieho bytu. Ľuďom na vidieku zase prekáža obťažovanie hlasnou hudbou a častejšie sa vyskytujú prípady hluku spôsobeného napríklad kosením pozemku, obťažovanie dymom, popolčekom, prevísaním konárov alebo prenikaním zvierat na cudzí pozemok.

Ako riešiť konflikt medzi susedmi
V prvom rade je podľa advokáta Róberta Bánosa dôležité, aby bol spor chápaný v čo najväčšej miere s nadhľadom a racionálne, aby nezvíťazila emotívna stránka veci. „Bez ohľadu na to, či ide o menšiu alebo väčšiu škodu, prípadne osobný problém, poškodený by mal mať snahu v prvom rade riešenie skúsiť formou dohody. Je chybou, ak sú mimosúdne dohody podceňované a poškodený má záujem vec najprv riešiť cestou polície, obce či súdu,“ hovorí právnik. Práve takýto postup neraz naštrbí vzťahy medzi susedmi často definitívne a potom už niet cesty späť. To, čo mohlo byť pomerne rýchlo a jednoducho vyriešené mimosúdnou dohodou, často končí na súde. Tam sa potom spor môže ťahať i roky a vo výsledku sa poškodený svojho práva i nemusí domôcť. Myslíte si, že sa váš sused dopúšťa priestupku, ktorý nemožno tolerovať?

Porušovanie predpisov
V istých prípadoch môže byť dokonca sankcionovaný pokutou podľa zákona o priestupkoch. V praxi ide prevažne o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, kde je možné udeliť pokutu do 33 eur a môže ich prerokovať obec. „Pokiaľ ide o možnosť priameho odškodnenia, respektíve náhrady škody, poškodený má právo žiadať jej náhradu, či už vo forme finančnej kompenzácie alebo vrátením veci do pôvodného stavu na náklady škodcu, ak takéto riešenie situácia pripúšťa,“ radí advokát Róbert Bános. V prvom rade musí byť možné škodu presne vyčísliť a preukázať, že škoda vznikla priamym či nepramym zavinením suseda. Ak nie je možné uzavrieť mimosúdnu dohodu, takýto spor môže pokojne skončiť i na súde, kde je však potrebné rátať aj s podrobným dokazovaním, čo prirodzene znamená i vyššie finančné náklady.
Najčastejším zdrojom konfliktov je hlasná hudba a hádky. Milan Ficek, advokát
KTO VÁM MÔŽE POMÔCŤ VYRIEŠIŤ SUSEDSKÉ SPORY – Pokojným a zmierlivým riešením možno často dosiahnuť vyriešenie množstva konfliktov: skúste na začiatok výzvu. – Ak sused ohrozuje vaše práva, môžete si pomôcť svojmocou. Mala byť však primeraná odvracanému zásahu. – Ako poškodený sa môžete obrátiť na obec, políciu, v krajnom prípade aj na súd (tzv. žaloba z imisií).
KAM SA TREBA OBRÁTIŤ Na obec/mesto – môže susedské nezhody prerokovať, zabezpečiť ochranu práv, spor urovnať. Na políciu – ak má konanie susedov znaky priestupku alebo trestného činu. Na súd – poskytuje ochranu porušeným právam susedov, nejde však o jednoduché spory.


13 najčastejších situácií v rámci susedských konfliktov


SPOLOČNÉ BÝVANIE
Ako pri každom spore, nielen pri susedskom, najdôležitejšie je všetko riešiť s chladnou hlavou a nenechať sa ovládať emóciami. Ak medzi susedmi dobre funguje komunikácia, akýkoľvek spor je možné doriešiť k spokojnosti oboch strán i mimosúdne. Prinášame niekoľko situácií, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytnúť v praxi, i rady, ako ich riešiť.

SUSEDIA PARKUJÚ PRED BRÁNOU
SITUÁCIA Sused parkuje na mieste pred vašou bránou a nemieni si auto preparkovať inde. Bráni vám tak vo výjazde a potrebujete problém riešiť. AKO SI PORADIŤ Riešenie poskytuje zákon o cestnej premávke. Ten určuje spôsob parkovania. „Vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tiež nemôže obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest,“ radí advokát Milan Ficek. Ak sused parkuje pred vašou bránou, teda výjazdom z pozemku, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti premávky. „Odporúčam privolať políciu. Ak nebude parkovať pred vjazdom na váš pozemok, ale len pred plotom, avšak bez povolenia vás ako vlastníka pozemku, potom neoprávnene užíva pozemok,“ tvrdí advokát. Ani vtedy nie je vylúčené podanie žaloby na súd, ktorá by znela tak, aby sa dotyčný zdržal parkovania pred plotom a bránou.

OREZÁVANIE KONÁROV STROMU
SITUÁCIA Orezal vám sused konáre, hoci ste ho o to nežiadali? Vystavuje sa porušeniu zákona a vy ako poškodený môžete situáciu riešiť. AKO SI PORADIŤ Odpoveď ponúka Občiansky zákonník. Podľa neho sa nesmú nešetrne, v nevhodnom ročnom období odstraňovať z pôdy korene či vetvy stromu presahujúce jeho pozemok. „Ak teda konáre presahujú nad susedný pozemok, jeho vlastník má právo konáre a korene odstrániť, avšak musí tak urobiť šetrným spôsobom a vo vhodnom ročnom období,“ objasňuje Milan Ficek. Najlepšie je dohodnúť sa so susedom a postupovať spoločne. Možno vychádzať aj zo zákona o ochrane prírody a krajiny, keď sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom období možno rez urobiť len na produkčných ovocných drevinách a pri bezprostrednom ohrození zdravia a života človeka alebo hrozbe značnej škody na majetku.

OBERANIE A ZBER CUDZÍCH PLODOV
SITUÁCIA Pestujete si v záhrade ovocné stromy a plody z času na čas spadnú na susedov pozemok. Môže si ich sused ponechať? AKO SI PORADIŤ Pokiaľ ide o ovocné plody, treba podľa advokáta Milana Ficeka vychádzať z Občianskeho zákonníka. Platí, že vlastník má právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody i úžitky a tiež s ním nakladať. Tým, že plod spadne na susedov pozemok, vy naň nestrácate vlastnícke právo. Dokonca po dohode so susedom môžete vstúpiť na jeho pozemok, toto právo by vám nemal odoprieť. „Ten, kto chce plody zbierať, musí rešpektovať prevenčnú povinnosť a nespôsobovať pri zbere plodov škodu dotyčnému susedovi. Ak by vám sused odmietol umožniť zber plodov, mohli by ste sa ovocia domáhať na súde, a to žalobou na vydanie veci,“ radí advokát. Oberanie plodov z cudzieho stromu môže byť podľa výšky spôsobenej škody posudzované buď ako priestupok proti majetku, alebo v prípade, ak hodnota všetkých obratých plodov presahuje 266 eur, ako trestný čin krádeže.

ŠTEKANIE PSA A CHOV DOMÁCICH ZVIERAT
SITUÁCIA Bývate na dedine a obťažuje vás, keď na susednom pozemku šteká od rána do večera pes. Sused tiež chová rôznu hydinu, ktorej pach preniká až k vám a prekáža vám. AKO SI PORADIŤ V prípade štekania susedovho psa či zápachu od susedovej hydiny ide podľa slov advokáta o obťažovanie susedov imisiami. „Ak je dané konanie nad mieru primeranú miestnym pomerom, potom má poškodený sused právo domáhať sa ochrany na súde, respektíve na obci. Bolo by však vhodné pokúsiť sa najprv o zmierlivé riešenie a dohodnúť sa s ním, aby vykonal určité opatrenia proti prenikaniu zápachu či hlučnosti jeho zvierat,“ radí Milan Ficek. Pri štekote psa by ste napríklad mohli žiadať suseda, aby sa zdržal konania, ktoré obťažuje okolitých spoluobčanov. Bolo by už na ňom, ako by zabezpečil, aby jeho pes neštekal. Ak by rozhodnutie súdu nerešpektoval, bolo by ho možné sankcionovať. Sankcionovanie by sa dialo či už v exekučnom konaní, alebo až v trestnom konaní.

FAJČENIE NA BALKÓNE V BYTOVOM DOME
SITUÁCIA Zapáliť si cigaretku na balkóne je pre každého fajčiara úplne normálne. No cigaretový dym môže susedov poriadne obmedzovať. AKO SI PORADIŤ Fajčenie na balkóne je jedným z najčastejších problémov v bytových domoch, ktorý robí zlú atmosféru a konflikty medzi susedmi fajčiarmi a nefajčiarmi. Aj v tomto prípade je postup úplne rovnaký ako pri každom zásahu do pokojného výkonu práv. Najskôr je podľa advokáta vhodné dotyčného vyzvať, aby upustil od svojho konania a dať mu možnosť nápravy. „A potom, ak bude výzva neúspešná, je možné obrátiť sa na obec, respektíve na súd,“ upozorňuje advokát Milan Ficek. Pozor! V bytových domoch tiež obyvatelia prijímajú vlastné domové poriadky, v ktorých si ustanovia pravidlá správania vo svojom paneláku. Aj keď je fajčenie vecou každého človeka, tento nesmie svojím konaním obťažovať iných.

OBŤAŽOVANIE SUSEDOV HLUKOM
SITUÁCIA Na dedine je to väčšinou krovinorez, v bytovom dome hlasná hudba z prehrávača. Ako riešiť, keď je sused nadmieru obťažovaný hlukom? AKO SI PORADIŤ Pri hluku sa prihliada aj na predpisy na úseku ochrany zdravia, konkrétne na vyhlášku rezortu zdravotníctva, ktorou sa určujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií. Za hluk je považovaný každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Vyhláška stanovuje aj presné hodnoty decibelov, keď je hluk v norme. Ak je hluk nad určené limity, potom už môže byť zdravie osoby ohrozené. „Ako pri každom susedskom spore, aj v tomto prípade je možné domáhať sa ochrany na obci či súde. Ťažšie však už bude dokazovanie, či ide o prekročenie danej hranice. Odmerať úroveň hluku môžu len akreditované subjekty s certifikovanými meračmi, avšak je ťažko predstaviteľné, že pracovník takéhoto subjektu by prišiel merať úroveň hluku v neskorej nočnej hodine,“ radí advokát. Ako dôkazy môžu slúžiť aj úradné záznamy polície, či už mestskej alebo štátnej. V bytových domoch je to najčastejšie hlasná hudba, hádky a krik. V obciach skôr zvuk kosačiek, krovinorezov a iných zariadení. Do úvahy treba brať aj mieru primeranú miestnym pomerom. Ak je v danej lokalite bežnou praxou kosenie trávnikov či pílenie dreva, potom je možné ťažko uvažovať o zásahoch do pokojného výkonu práv. Samozrejme, iné bude, ak by niekto kosil trávnik či pílil drevo v čase nočného pokoja.

ROZPORUPLNÁ HRANICA POZEMKU
SITUÁCIA Toto je môj pozemok a ten plot jednoducho zbúraš, tvrdíte susedovi. Spory o hranice sa často končia na súde. AKO SI PORADIŤ Spory o hranicu pozemkov môžu byť pozostatkom z minulosti v dôsledku nevysporiadaného vlastníctva k pozemkom. Väčšinou však podľa advokáta Róberta Bánosa vznikajú z dôvodu existencie geodetických meraní, ktoré nie sú zhodné a každé z nich udáva iný priebeh hranice. „Najčastejším prípadom však je, že si jedna strana napríklad postaví plot za hranicou svojho pozemku, pričom na základe dokumentov si myslí, že plot stavia na svojom pozemku.
Ak si druhá strana myslí, že plot je postavený na jej pozemku, obe strany majú možnosť buď sa dohodnúť, alebo sa obrátiť na súd,“ radí advokát. V prípade, že sú obe strany ochotné sa dohodnúť, môžu to urobiť takým spôsobom, že presahujúca časť sa vyznačí v geometrickom pláne ako samostatná parcela a pristúpi sa k jej predaju tej-ktorej strane, prípadne sa pričlení k jednej z už existujúcich parciel.

SITUOVANIE OKIEN DO ZÁHRADY SUSEDA
SITUÁCIA Sused si stavia okná smerom do dvora bez vášho súhlasu. Dosť vám to narúša súkromie a pohodu užívania. AKO SI PORADIŤ Pred tým, ako bude postavená nehnuteľnosť či dôjde k výraznej rekonštrukcii tej pôvodnej, musí prebehnúť stavebné konanie na stavebnom úrade. K nemu sú podľa advokáta Róberta Bánosa prizvaní všetci vlastníci okolostojacich nehnuteľností. „Ak bolo vydané stavebné povolenie a dotknutý vlastník pozemku či nehnuteľnosti, na ktorú bude smerovať okno, nebol do konania prizvaný, môže sa tento domáhať obnovy konania. Ak okno smeruje do záhrady suseda, možno hovoriť i o porušení ochrany súkromia. Vtedy sa poškodené osoby môžu obrátiť na súd.“ Týmto spôsobom môžu dotknuté osoby žiadať odstránenie okien a dokonca to, aby súd priznal zadosťučinenie v peniazoch.

SPOR O OPLOTENIE POZEMKU
SITUÁCIA Kupovali ste pozemok na stavbu domu, pri zameraní ste zistili, že sused zo zadnej strany má posunutý plot do vášho pozemku. AKO SI PORADIŤ Podľa advokáta Róberta Bánosa ide o spor, keď mohla byť posunutá hranica pozemku, a teda jeden sused má de facto postavený plot na pozemku suseda. „Jedným z možných riešení je napríklad, že si sused, ktorého plot sa nachádza na susednom pozemku, túto časť odkúpi. Tu by však muselo prísť k rozdeleniu pozemku a tie jeho časti,
ktoré sa budú týkať kúpnej zmluvy, treba zamerať a v geometrickom pláne vyznačiť ako samostatné parcely,“ radí advokát. Takisto je podľa jeho odporúčaní možným riešením napríklad zámena inej susedovej časti pozemku za časť, na ktorej sa nachádza sporný plot. To by bolo potrebné riešiť prostredníctvom zámennej zmluvy. „Tiež je problém možné riešiť prostredníctvom nájomnej zmluvy. Išlo by však už o dlhodobé, ekonomicky náročnejšie riešenie a s ohľadom na budúcnosť asi aj najmenej efektívne. Prípadne, ak by išlo len o právne vysporiadanie vzniknutého stavu a sused by mal v úmysle druhému susedovi kúsok parcely nezištne darovať, vzniknutú situáciu je možné riešiť aj darovacou zmluvou,“ odporúča Bános.

SUSED PÁLI LÍSTIE A TRÁVU POD VAŠIMI OKNAMI
SITUÁCIA Nemôžete mať otvorené okná v rodinnom dome alebo sušiť bielizeň, lebo sused páli trávu pod vašimi oknami. AKO SI PORADIŤ V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov, ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a z domácnosti zakazujú. Napríklad zákon
o ochrane pred požiarmi zakazuje vypaľovanie trávy pod hrozbou vysokých sankcií. Ako radí advokát Milan Ficek, fyzická osoba nesmie tiež vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ani zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho šíreniu. Právnickým osobám zaň hrozí pokuta až do výšky 16 596 eur, fyzickým do 331 eur. Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy a lesných porastov, mal by to podľa envirorezortu nahlásiť na linku tiesňového
volania 112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu (159).

SLEDUJÚ VÁS SUSEDIA
SITUÁCIA Stávajú sa prípady, keď ľudia neprimerane obťažujú susedov sledovaním alebo fotografovaním. AKO SI PORADIŤ Ochranu vám vtedy môže poskytnúť aj obec. Z jej strany je možné na základe žiadosti daný zásah predbežne zakázať. Urobí to rozhodnutím vydaným v správnom konaní. „Môžete podať žalobu na súd, ktorý uloží vlastníkovi susednej nehnuteľnosti povinnosť, aby sa zdržal akéhokoľvek neoprávneného zásahu,“ vysvetľuje Veronika Kachaňáková, právnička HMG Legal. V súvislosti s fotografovaním alebo filmovaním prichádza do úvahy aj použitie žaloby
na ochranu osobnosti. „Obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť len so súhlasom dotknutej osoby,“ dodáva Kachaňáková.

TRÁPI VÁS NADMERNÉ OSVETLENIE
SITUÁCIA Obyvateľom paneláka svietiace logo blízkej herne svieti priamo do okien spální. Dá sa sťažovať? AKO SI PORADIŤ To, či svietiace logo zasahuje do vašich práv, určuje Občiansky zákonník. „Len ak ide o nezákonný zásah do práv iných osôb, môžu sa tieto domáhať nápravy,“ vysvetľuje advokátka Barbora Ficeková. Ale pozor, nie každý zásah do práv iných ľudí je protiprávny. O ten ide len v prípade, že ide o zásah nad mieru primeranú pomerom. „Ak logo herne svieti priamo do okien spální, v jednej časti mesta, kde sú herne sústredné, to bude považované za zásah do práv iných zákonným spôsobom. V inej časti mesta, kde sú napríklad len rodinné domy a žiadne herne, by bolo osvetlenie rovnakej intenzity z rovnakého zdroja považované za neobvyklé vzhľadom na miestne pomery,“ vysvetľuje advokátka. Pri nezákonnom zásahu možno dotyčnému zaslať predžalobnú mimosúdnu výzvu. Ak to nepomôže, musíte sa domáhať ochrany súdnou cestou podaním žaloby. „Môžete sa ňou domáhať, aby sa vlastník zdržal konania, ktorým nad primeranú mieru zasahuje do vlastníckych práv ostatných,“ tvrdí advokátka.

DOPRAVA OBMEDZUJE POKOJ
SITUÁCIA Na ulici blízko panelákov sa prudko zhustila doprava. Obyvatelia sa sťažujú na zvýšený hluk. AKO SI PORADIŤ Nejde tu o klasický susedský spor. Aj tu sa hranica, od ktorej už ide o protiprávne zásahy, odvíja od miestnych pomerov. „Ak sa prudko zvýši intenzita dopravy, zvýši sa tým aj miera primeraná pomerom. Teda zvýšením intenzity dopravy nedôjde k porušeniu susedských práv,“ vysvetľuje Barbora Ficeková. Advokátka by susedom odporučila obrátiť sa na úrady, pod ktoré spadá regulácia dopravy. Sú nimi buď obce, vyššie územné celky, ministerstvo dopravy, alebo okresné úrady. Možné je aj pokúsiť sa o predžalobnú mimosúdnu výzvu pri nezákonnom konaní. 

1.JPG