HMG v médiách: 10.10.2017 Hnonline.sk Pozrite sa, za ktoré trestné činy nemusíte byť potrestaný, ak prejavíte účinnú ľútosť

http://hnonline.sk/expert/1041938-pozrite-sa-za-ktore-trestne-ciny-si-nemusite-odsediet-staci-ak-prejavite-ucinnu-lutost

Obávate sa obvinenia zo spáchania daňového trestného činu?

Trestu sa môžete vyhnúť. Stačí, ak prejavíte účinnú ľútosť, zaplatíte daň dodatočne a trestnosť činu zanikne. Zaniká však aj v iných prípadoch.
V súčasnosti sa účinná ľútosť spomína najmä v súvislosti so zánikom trestnosti pri trestných činoch skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného.
Niektoré internetové zdroje označujú zánik trestnosti za „takmer neobmedzenú daňovú amnestiu“ a dopĺňajú to o konkrétne poznatky:
„Ak daňová kontrola príde na podvodníka, ktorý (zväčša) vedome spácha trestný čin, stačí, aby daň alebo poistenie dodatočne zaplatil najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa po skončení vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami a trestu sa vyhne. Bohužiaľ, využívajú to hlavne podvodníci pri krátení dane. Daňové kontroly sa nevykonávajú pravidelne, ale náhodne, takže pravdepodobnosť, že sa na daňový podvod vôbec príde, je veľmi malá. Navyše, ak sa naň príde, stačí doplatiť daň alebo poistné (plus pokutu) a je to v suchu...“
Keďže tlak verejnej mienky vyvoláva vo vzťahu k účinnej ľútosti pri trestných činoch skrátenia, neodvedenia alebo nezaplatenia dane a poistného viaceré otázniky, je možné, že v právnej úprave dôjde k jej korekciám.
HMG Advisory Group však poznamenáva, že pri ekonomických trestných činoch záujem štátu na odstránení skutku, ktorý zakladal skutkovú podstatu ekonomického trestného činu - napríklad zaplatenie, či doplatenie dane alebo poistného - predchádza záujmu potrestať páchateľa, čo má svoj racionálny základ.
Účinná ľútosť je inštitút zavedený v Trestnom zákone, ktorý za určitých okolností spôsobuje zánik trestnosti vybraných trestných činov. Denisa Dulaková Jakúbeková z HMG Advisory Group objasňuje, čo možno považovať za účinnú ľútosť a za akých podmienok a okolností dôjde k zániku trestnosti.
Hoci sa účinná ľútosť aktuálne spomína najmä v súvislosti s daňovými trestnými činmi, trestných činov, pri ktorých trestnosť v dôsledku účinnej ľútosti zanikne, je podstatne viac.


Trestné činy, pri ktorých môžete vyjadriť účinnú ľútosť a vyhnúť sa trestu:
- šírenie nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby
- ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi
- branie rukojemníka
- legalizácia príjmu z trestnej činnosti
- porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
- porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
- porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami
- ohrozenie devízového hospodárstva
- skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
- poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
- ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva
- všeobecné ohrozenie
- poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
- ohrozenie a poškodenie životného prostredia
- úklady proti Slovenskej republike
- teror
- záškodníctvo
- sabotáž
- vyzvedačstvo
- ohrozenie utajovanej skutočnosti
- ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti
- vzbura väzňov
- šírenie poplašnej správy
- genocída
- terorizmus a niektorých foriem účasti na terorizme
- neľudskosti a používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja.

Pri týchto trestných činoch dôjde k zániku trestnosti iba za predpokladu, ak páchateľ dobrovoľne:
a) škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo
b) urobil o ňom oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku mohlo ešte zabrániť.

Oznámiť to treba:
- orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru
- vojak to môže oznámiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu
- osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže

Trestnosť trestného činu po prejavení účinnej ľútosti zaniká aj pri ďalších trestných činoch:
a) zanedbania povinnej výživy, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

b) zanedbania povinnej výživy, ak oprávnený dostal od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny náhradné výživné v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu,

c) nevyplatenia mzdy a odstupného, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trestného činu,

d) zneužitia účasti na hospodárskej súťaži, ak páchateľ svojím konaním umožnil podnikateľovi alebo inej právnickej osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa zákona upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže,

e) skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami,

f) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, ak páchateľ urobil dobrovoľne oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru o zločineckej skupine alebo teroristickej skupine a jej činnosti v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré hrozilo z jej ďalšej činnosti, sa mohlo ešte odstrániť; (vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže),

g) podplácania a nepriamej korupcie, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru (vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže).