HMG v médiách: hnonline.sk Katastrálny zákon chýba. Je to škoda

http://hnonline.sk/obcan-a-majetok/1029610-katastralny-zakon-chyba-je-to-skoda

Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra.

 

Snímka.JPG

Na Slovensku zatiaľ prebehlo do 400 projektov veľkých pozemkových úprav a necelých 80 malých. Je to málo, tvrdí Mária Frindrichová, šéfka Úradu geodézie, kartografie a katastra.   Ako si dokážete poradiť s digitalizáciou starších mapových podkladov, ktoré určite vznikali aj s nepresným meraním?  Staršie merania nemožno považovať za nepresné - vvyhovujú svojou presnosťou možnostiam doby, v ktorej vznikli. No z pohľadu súčasných technických možností sa môžu javiť ako nepresné. Digitalizácia všetkých katastrálnych máp sa u nás ukončila k 1. 1. 2015. Súčasne sa v roku 2016 podarilo ukončiť významnú úlohu, a to zapracovať všetky presné výsledky predchádzajúcich meraní do katastrálnych máp. 

Čo to znamená? Od tohto dátumu je celé územie pokryté vektorovou katastrálnou mapou, čiže tak občania ako aj štátne a iné inštitúcie môžu plne využívať - a aj využívajú - všetky benefity, ktoré z nej vyplývajú. Dopyt po týchto údajoch stále rastie.  

Keď si dnes niekto požiada napríklad o scelenie pozemkov, nakoľko sa môže spoľahnúť na to, že vymeranie jeho "nových" pozemkov bude dostatočne presné a že nepríde hoci aj o minimálnu časť svojej parcely? Takzvané sceľovanie pozemkov, teda pozemkové úpravy, sa nevykonávajú jednotlivo. Nie je ani legislatívne, ani technicky možné, aby si konkrétny vlastník požiadal o scelenie svojich pozemkov v danom katastrálnom území. Spracovanie projektu pozemkových úprav a jeho vykonanie je komplikovaný proces, ktorý upravuje zákon.  

Ako prebieha? Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla mimo zastavaného územia obce, prípadne v menších častiach, ako jednoduché pozemkové úpravy. Napríklad pri výstavbe priemyselného parku. V každom prípade, zjednodušene povedané, výmera pripadajúca na jedného vlastníka, ktorá do pozemkových úprav vstupuje, mu bude po úpravách v teréne aj reálne vytýčená. Samozrejme, treba počítať s tým, že v novo rozdelenom území sa projektujú aj spoločné zariadenia, napríklad cesty, na ktoré musia „výmerovo“ prispieť všetci vlastníci.  

Aj keď proces pozemkových úprav zo strany štátu sa pribrzdil, čiastočne už prebehol. Aké percento nevyhnutných úprav už sa urobilo a aké by sa malo urobiť?  Pozemkové úpravy spadajú do gescie ministerstva pôdohospodárstva. Pre náš úrad je informácia o projekte pozemkových úprav dôležitá najmä preto, že projektom úprav vzniká najkvalitnejší operát katastra. Z pohľadu vysokej rozdrobenosti vlastníctva na Slovensku sú tieto projekty jediným možným riešením usporiadania vlastníckych pomerov. Tempo prác je však nedostatočné. Ideálnym stavom je najkvalitnejší operát v každom katastrálnom území, a to v zastavanom území obce katastrálna mapa, ktorá je výsledkom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním, a mimo nej - katastrálna mapa, ktorá je výsledkom pozemkových úprav. K 1. 1. 2017 bolo do katastra nehnuteľností zapísaných 390 projektov pozemkových úprav a 74 jednoduchých projektov pozemkových úprav.   Nový katastrálny zákon tu mal byť už niekoľko rokov. Mal priniesť lepšie merania, spresniť evidovanie stavieb, urýchliť registráciu majetku.

Ako sa s tým vyrovnávate? Návrh nového katastrálneho zákona riešil komplexne všetky časti katastra nehnuteľností. Od stanovenia jednoznačného predmetu katastra, cez spresnenie jednotlivých druhov katastrálnych konaní, definovanie nových prvkov ochrany vlastníka pri prevode nehnuteľnosti - súvisiace s evidovaním presných meraní, až po komplexné poskytovanie údajov. Je na škodu veci, že sa nepodarilo zákon schváliť. V súčasnosti náš úrad smeruje svoje úsilie aspoň k presadeniu čiastkových krokov v podobe novely katastrálneho zákona.  

Ktorým smerom ste sústredili tieto čiastkové snaženia? Pripravená novela je zameraná hlavne na zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností. Zároveň vytvára legislatívne podmienky na to, aby kataster, zohľadňujúc požiadavky aplikačnej praxe, fungoval efektívnejšie.   Sú tu aj nové technológie, ľudia oveľa viac informácií získavajú a overujú cez smartfóny či tablety.  Navrhovaná úprava reaguje aj na pokrok v oblasti informačných technológií. Je to v súvislosti s "verejnosťou" katastrálneho operátu a s poskytovaním údajov z katastra s prihliadnutím na ochranu osobných údajov. Zároveň sa rozširuje okruh prípadov, keď bude môcť chyby v katastrálnom operáte opraviť okresný úrad. Je nesporné, že presadenie tejto úpravy by verejnosť uvítala.  

V akom stave je prijímanie novely? Momentálne prebiehajú rokovania k pripomienkam.  Počet vlastníkov na jednu parcelu v krajoch na Slovenska (Toto urobiť ako infošku, nie tabuľku)  Kraj Priemerný početBratislavský 8,13Trnavský 8,68Trenčiansky 9,88Nitriansky 8,28Žilinský 16,46Banskobystrický 9,15Prešovský 13,73Košický 9,98SR spolu 11,11   Zdroj: Komora pozemkových úprav

Úprava vzťahov by pomohla vidieku a ekológii krajiny Pozemky, ktoré majú vysporiadané vlastnícke vzťahy, zlepšujú ráz krajiny a majú vyššiu trhovú hodnotu.  Scelením pozemkov sa dosiahne nové funkčné usporiadanie pozemkového vlastníctva a vytvorenie územných celkov, ktoré majú jasne zadefinované hranice. Zároveň sa oddelí vlastníctvo známych a neznámych majiteľov.   Rozhodnutia vlastníkov Nové rozdelenie pôdy formou pozemkových úprav umožní vlastníkom reálny výkon ich práv. Môžu sa rozhodnúť, ako pôdu využijú, kým pred scelením im v tom bránili viaceré okolnosti. Napríklad nevyhovujúci tvar pozemkov, ktoré boli dovtedy veľmi úzke alebo iný nevhodný tvar, nedali sa dobre obrábať, prípadne nič na nich stavať alebo nemali prístup k ceste a podobne. Scelenie tak umožní, ako hovoria odborníci, prijímať vlastnícke rozhodnutia. Medzi ne patrí aj prenajatie pôdy či iné rozhodnutia, ako s pôdou naložiť.  

Rozvoj vidieka Pozemkové úpravy tiež umožnia zjednodušiť výkup pozemkov, prípadne ich zámenu, a to aj v prípade investičných zámerov súkromníkov či štátu. Napríklad pri stavbe diaľnic. Štát sa však k pôde pod cestami využitím scelenia a následnej výmeny pozemkov nedostáva. Radšej ju vykupuje od majiteľov, neraz za vysoké ceny. Keby sa realizovali plány komplexných pozemkových úprav, teda v rámci celých katastrov, zlepšila by sa nielen ekonomická využiteľnosť pôdy, ale dosiahol by sa aj vyšší stupeň rozvoja vidieka, krajinotvorby a ochrany pozemkov pred záplavami. Na danom území by sa totiž lepšie zadržiavala voda. A napokon, sceľovanie by uvítali aj realitné kancelárie, keďže by sa viac rozvinul trh s nehnuteľnosťami. Lebo scelené pozemky do väčších a funkčnejších celkov sa ľahšie predajú či kúpia, ako keď sú nescelené.   Spoľahlivé údaje pre daneVýsledkom pozemkových úprav je aj oddelenie súkromnej pôdy od verejných a spoločných priestorov vo vlastníctve obce a štátu slúžiacich širokej verejnosti, ako sú štátne cesty, vodné plochy, biokoridory, ale aj usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu či súkromných osôb. Výsledkom aktualizácie a usporiadania vlastníckych vzťahov k pôde by bolo spresnenie údajov v katastri. Lebo po zápise projektu pozemkových úprav môžu tieto údaje slúžiť ako spoľahlivý základ pre efektívny výber dane z nehnuteľností.

 Jarmila Koubeková, koncipient, advokátska kancelária HMG Legal

 Kedy je vhodné sceľovať 

Pozemkové úpravy sú vhodné najmä vtedy, keď zlyhajú súkromno-právne možnosti vysporiadania vzťahov k pozemkom. Napríklad z dôvodu neznámych alebo nezistených vlastníkov, prípadne nesúhlasu ostatných spoluvlastníkov dohodnúť sa na lepšom využívaní lokality. Sceľovanie je časovo, finančne a odborne náročné. V závislosti od rozsahu územia a úprav náklady môžu dosiahnuť desiatky tisíc až niekoľko stotisíc eur. Realizácia projektu môže trvať od dvoch do osem rokov. Orientačná časová náročnosť vypracovania a vykonania projektu na ploche 1 000 hektárov je 7,5 roka. Náklady na komplexné pozemkové úpravy v rámci celého katastra hradí štát z rozpočtu a eurofondov. Výdavky na jednoduché sceľovanie (menšie plochy) platí ten, kto ich inicioval – individuálny vlastník, obec, prípadne vyšší územný celok.