HMG v médiách: 27.09.2017 HN Predbežnou držbou sa štát rýchlejšie dostane k pozemkom

Snímka.JPG

ZÁKONY Novým inštitútom v našom práve – predbežnou držbou – sa chce štát kvôli stavbe ciest rýchlejšie dostať k pôde a stavať na nej ešte pred vyvlastnením. Ústavný súd teraz rozhoduje, či je to v poriadku.

Pravidlo, ktoré vláda prijala na urýchlenie výstavby diaľnic – takzvaná predbežná držba – umožňuje štátu stavať na pozemkoch ešte pred ich vyvlastnením. V našom právnom systéme ide o nový inštitút. Kým napríklad česká Poslanecká snemovňa takúto možnosť zamietla, na Slovensku bola prijatá veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých dní. Štát tak môže od júna tohto roku využívať pozemky, ktoré mu ešte nepatria. Ide konkrétne o pôdu, ktorú vyvlastňuje a dlho čaká na ukončenie celého procesu. „Vyvlastňovanie je totiž často veľmi zdĺhavé a môže trvať aj dva až tri roky,“ spresňuje dopravný analytik Ondrej Matej.

Návrat do pôvodného stavu Ale pozor. Pravidlo predbežnej držby by sa vo väčšom rozsahu začalo uplatňovať po zrušení tzv. dlhovej brzdy, čím by vláda chcela získať viac peňazí na stavbu diaľnic. Na to však treba v parlamente ústavnú väčšinu, ktorú vládna koalícia zatiaľ nemá.

 

Nové pravidlá však kritizuje občianske združenie Via Iuris, ktoré podalo sťažnosť na Ústavný súd. Prekáža mu spôsob, ktorým bola novela prijatá, a nesúhlasí ani s jej obsahom – aby mohol štát začať so stavbou na pozemku, ktorý nie je v jeho vlastníctve. Ministerstvo dopravy sa však bráni tvrdením, že sa to týka iba zásahov, ktoré sa následne dajú vrátiť do pôvodného stavu. „Lenže oni si to vysvetľujú tak, že aj asfalt je odstrániteľná vec. Neviem si celkom predstaviť, akým spôsobom bude odstránená napríklad cesta s fungujúcou premávkou,“ povedal právnik združenia Imrich Vozár. „Táto vec k dnešnému dňu nebola prerokovaná,“ uviedla pre HN hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová. Ide o protiústavnosť?

Podľa názoru advokáta Andreja Leontieva z kancelárie Taylor Wessing samotný inštitút predbežnej držby nie je protiústavný. Pri výstavbe diaľnic pôjde o klasický stret dvoch Ústavou chránených záujmov – práva na súkromné vlastníctvo a verejného záujmu.

„V tomto prípade sa domnievame, že dosiahnutie verejného záujmu musí mať prednosť, pričom súkromné nie je obmedzované nad nevyhnutnú mieru – iba na práce, ktoré umožnia uviesť pozemok do pôvodného stavu, ak vyvlastnenie či stavba neprebehne,“ dodal advokát.

Bez odkladu Odvolanie majiteľov pôdy proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok. Podľa ministerstva dopravy však vyvlastňovaný má za čas, potrebný na výkon predbežnej držby, právo na finančnú náhradu. „V prípade spôsobenej škody nie je dotknuté právo vyvlastňovaného domáhať sa po zrušení predbežnej držby jej náhrady,“ dodal rezort.

Na finančnú náhradu by tak počas predbežnej držby mali nárok aj špekulanti, ktorí sa chcú predajom pôdy pod diaľnice „nabaliť“ a kvôli ktorým sa tento inštitút prijal.

Držba s nejasnosťami Nový, u nás ešte nevyskúšaný inštitút predbežnej držby vyvolal viaceré otázky, ktoré môžu spôsobiť problémy v praxi. Čo sa napríklad stane, ak zanikne nájom vyvlastňovanej nehnuteľnosti? Legislatíva v tomto prípade neupravuje voči nájomníkovi náhradu škody, ako je to v prípade vlastníka. „Otázkou potom je, ako si nájomcovia a oprávnené osoby budú uplatňovať vzniknuté škody, ako aj to, akým spôsobom o takýchto nárokoch budú rozhodovať príslušné orgány,“ upozorňuje Ján Gajan, vedúci advokát a partner HMG Advisory Group. Otáznik visí aj nad tým, čo bude nasledovať, ak oprávnený orgán rozhodne, že nehnuteľnosť nevyvlastní.

***

Vyvlastňovanie je často veľmi zdĺhavé a môže trvať aj dva až tri roky. Ondrej Matej, dopravný analytik

PRAVIDLÁ PREDBEŽNEJ DRŽBY Takto ich definuje zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave stavieb diaľnic a ciest. – O predbežnú držbu možno požiadať aj po začatí vyvlastňovacieho konania. – Vyvlastňovací orgán rozhodne o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní. – V rozhodnutí o predbežnej držbe určí vyvlastňovací orgán rozsah prác, ktoré môže vyvlastniteľ urobiť. Práce musia byť v súlade so stavebným povolením na stavbu diaľnice. – Vyvlastňovací úrad môže vydať rozhodnutie, ktorým prizná vyvlastniteľovi predbežnú držbu. – Predbežná držba sa prizná vtedy, ak verejný záujem na dosiahnutí vyvlastnenia prevažuje nad právami vyvlastňovaného. – Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok. – Ak vyvlastniteľ nezačne do 60 dní od rozhodnutia o predbežnej držbe na nehnuteľnosti pracovať, alebo ak sa stavebné povolenie na diaľnicu zrušilo či stratilo platnosť, predbežná držba sa ruší. Zdroj: novela zákona