HMG v médiách: 20.09.2017 HN Úprava vzťahov by pomohla vidieku a ekológii krajiny

Snímka.JPG

VÝHODY SCELENIA

Bratislava – Scelením pozemkov sa dosiahne nové funkčné usporiadanie pozemkového vlastníctva a vytvorenie územných celkov, ktoré majú jasne zadefinované hranice. Zároveň sa oddelí vlastníctvo známych a neznámych majiteľov.

Rozhodnutia vlastníkov Nové rozdelenie pôdy formou pozemkových úprav umožní vlastníkom reálny výkon ich práv. Môžu sa rozhodnúť, ako pôdu využijú, kým pred scelením im v tom bránili viaceré okolnosti.

Napríklad nevyhovujúci tvar pozemkov, ktoré boli dovtedy veľmi úzke, alebo iný nevhodný tvar, nedali sa dobre obrábať, prípadne nič na nich stavať alebo nemali prístup k ceste a podobne. Scelenie tak umožní, ako hovoria odborníci, prijímať vlastnícke rozhodnutia. Medzi ne patrí aj prenajatie pôdy či iné rozhodnutia, ako s pôdou naložiť.

Rozvoj vidieka Pozemkové úpravy tiež umožnia zjednodušiť výkup pozemkov, prípadne ich zámenu, a to aj v prípade investičných zámerov súkromníkov či štátu. Napríklad pri stavbe diaľnic. Štát sa však k pôde pod cestami využitím scelenia a následnej výmeny pozemkov nedostáva. Radšej ju vykupuje od majiteľov, neraz za vysoké ceny. Keby sa realizovali plány komplexných pozemkových úprav, teda v rámci celých katastrov, zlepšila by sa nielen ekonomická využiteľnosť pôdy, ale dosiahol by sa aj vyšší stupeň rozvoja vidieka, krajinotvorby a ochrany pozemkov pred záplavami.

Na danom území by sa totiž lepšie zadržiavala voda. A napokon, sceľovanie by uvítali aj realitné kancelárie, keďže by sa viac rozvinul trh s nehnuteľnosťami. Lebo scelené pozemky do väčších a funkčnejších celkov sa ľahšie predajú či kúpia, ako keď sú nescelené.

Spoľahlivé údaje pre dane Výsledkom pozemkových úprav je aj oddelenie súkromnej pôdy od verejných a spoločných priestorov vo vlastníctve obce a štátu slúžiacich širokej verejnosti, ako sú štátne cesty, vodné plochy, biokoridory, ale aj usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve štátu či súkromných osôb. Výsledkom aktualizácie a usporiadania vlastníckych vzťahov k pôde by bolo spresnenie údajov v katastri. Lebo po zápise projektu pozemkových úprav môžu tieto údaje slúžiť ako spoľahlivý základ pre efektívny výber dane z nehnuteľností.

 

KEDY JE VHODNÉ SCEĽOVAŤ

Pozemkové úpravy sú aktuálne najmä vtedy, keď zlyhajú súkromno-právne možnosti vysporiadania vzťahov k pôde. Napríklad z dôvodu nesúhlasu časti vlastníkov dohodnúť sa na lepšom využívaní lokality.

Sceľovanie je časovo, finančne a odborne náročné. Realizácia projektu môže trvať od dvoch do ôsmich rokov. Orientačná časová náročnosť vypracovania a vykonania projektu na ploche 1 000 hektárov je 7,5 roka. Náklady na komplexné pozemkové úpravy v rámci celého katastra hradí štát z rozpočtu a eurofondov. Výdavky na jednoduché sceľovanie (menšie plochy) platí ten, kto ich inicioval – individuálny vlastník, obec, prípadne vyšší územný celok.

O autorovi| Jarmila Koubeková, koncipientka, advokátska kancelária HMG Legal; (TUR)