HMG v médiách: 11.09.2017 Ako sa delí majetok po rozvode

MY Nitrianske, Trnavské, Žilinské, Kysucké, Topoľčianske, Trenčianske, Turčianske, Zvolensko - podpolianske noviny; Noviny Stredného Považia, Týždeň na Pohroní, Týždenník pre Záhorie

 

Snímka.JPG

VIETE, AKO SA POSUDZUJÚ DLHY POZA PARTNEROV CHRBÁT ČI NEVERA?

Čoraz viac ľudí zisťuje, ako sa delí BSM, hoci počet rozvodov stále klesá.

Pokúsime sa zodpovedať najčastejšie otázky.

 

 

 

 

 

1. Byt pred manželstvom

„Manžel nadobudol byt ešte predtým, ako sme sa zosobášili, na liste vlastníctva je iba on, no počas manželstva sme v ňom bývali spoločne. Mám nárok na podiel z bytu?“ pýta sa na facebooku Alena.

Advokátka Zuzana Betáková Krkošková z advokátskej kancelárie HMG Legal vysvetľuje, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetok majetok, ktorý nadobudli partneri počas trvania manželstva.

„Na majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov pred uzatvorením manželstva, sa pri vyrovnaní BSM neprihliada, nič na tom nemení ani to, že druhý z manželov počas manželstva nehnuteľnosť užíval,“ vraví advokátka.

 Inak by sa situácia posudzovala, keby partneri po svadbe uzatvorili dohodu o rozšírení BSM a do spoločného majetku zahrnuli aj nehnuteľnosť kúpenú pred manželstvom. V takom prípade by Alena mala nárok na podiel z bytu.

 

2. Investoval iba jeden

Juraj a Monika si byt kúpili spoločne, už keď boli zosobášení, ale do rekonštrukcie a zariadenia investovali prevažne manželove peniaze. „Mám pri rozvode nárok len na polovicu bytu alebo mi partnerka musí doplatiť aj to, čo som investoval do zariadenia?“ pýta sa Juraj.

Advokátka upozorňuje, že aj tu je rozhodujúce, kedy Juraj zarobil peniaze, ktoré do bytu investoval. Ak ich zarobil pred manželstvom a išlo napríklad o úspory, môže od partnerky požadovať, že má pri rozvode právo na vyšší podiel z nehnuteľnosti. Pre lepšiu predstavu dáva Betáková Krkošková aj konkrétnejší príklad: do bytu za 100-tisíc eur investoval jeden z manželov 20-tisíc eur z vlastných úspor, potom má pri rozvode tento partner nárok na 70-tisíc eur z jeho hodnoty a druhý len na 50-tisíc eur, čo je hodnota bytu pred rekonštrukciou.

Inak bude vyzerať vyrovnanie majetku v prípade, že Juraj investoval do bytu peniaze, ktoré zarobil počas manželstva, napríklad bežnú výplatu. „Ak ide o prostriedky zarobené počas manželstva, hoci len jedným z manželov, tak tie sú súčasťou BSM a nedá sa povedať, že sú to príjmy len jedného z nich,“ upozorňuje advokátka HMG Legal.

Ak teda Juraj investoval do bytu peniaze z výplaty, ktorú dostával počas manželstva, majetok sa bude po rozvode deliť rovnakým dielom.

 

3. Byt už majú, manželia nie sú

Ivana sa chce zobrať s dlhoročným partnerom Romanom, s ktorým už vlastní byt na hypotéku. Každý vlastní polovicu nehnuteľnosti, ale na hypotéke je len Ivana. „Ako máme postupovať, aby bol byt pri rozvode súčasťou delenia majetku?“ zaujíma sa čitateľka.

Platí, že byt kúpený pred manželstvom nevstupuje do BSM. V tomto konkrétnom prípade to znamená, že aj po svadbe by každý z partnerov vlastnil polovicu bytu. Pri rozvode by sa tak majetok nedelil v rámci vyrovnania BSM, ale už by bol rozdelený spred manželstva. Ak by aj Ivana a Roman uzatvorili po svadbe dohodu o rozšírení BSM a vložili doň každý svoju polovicu bytu, išlo by o zbytočnú administratívu, pretože pri rozvode by získali najskôr aj tak len polovičný podiel, ktorý vlastnili už pred manželstvom.

 

4. Dlhy poza chrbát

Na internetových fórach sa často opakujú príbehy ľudí, ktorí tvrdia, že ich partner si vzal počas manželstva pôžičku bez toho, aby to spoločne prebrali a odsúhlasili. „Teraz sa rozvádzame a nevidím dôvod, prečo by som mala doplácať peniaze za pôžičku, o ktorej som ani nevedela,“ vraví Daniela.

„Vo všeobecnosti platí, že dlhy jedného z manželov, ktoré vznikli počas manželstva, môžu byť v prípade exekúcie zaplatené aj z majetku druhého z manželov,“ vraví advokátka Betáková Krkošková.

Znamená to, že aj keď Daniela o dlhoch manžela nevedela, pri delení majetku po rozvode to nemusí zavážiť. Ak by chcela Daniela ochrániť svoju časť majetku ešte pred rozvodom, Občiansky zákonník umožňuje zrušiť BSM už počas trvania manželstva v závažných prípadoch.

Takýmto dôvodom je aj práve nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, napríklad zadlžovanie poza chrbát partnera. O návrhu na zrušenie BSM rozhoduje súd.

 

5. Delí sa aj obchodný podiel

Jozefova manželka je spoločníčkou úspešnej firmy, on je živnostník. „Budem mať pri delení BSM nárok na podiel v spoločnosti, ktorú manželka spoluvlastní?“ pýta sa Jozef.

Opäť to závisí od toho, kedy Jozefova manželka začala podnikať (kedy nadobudla podiel v eseročke). Ak sa stala spoločníčkou vo firme už počas trvania manželstva, tak Jozef môže žiadať z neho podiel.

„V prípade, že obchodný podiel spoločnosti je nadobudnutý počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, mal by byť zahrnutý do jeho vyrovnania,“ povedala Betáková Krkošková.

A naopak, ak Jozefova manželka začala podnikať pred svadbou a neuzavreli spolu dohodu o rozšírení BSM, tak nemá nárok na peniaze za obchodný podiel v spoločnosti.

 

6. Čo so zdedeným majetkom

Monika je vydatá už sedem rokov a pred dvomi rokmi jej zomrela mama, zdedila po nej chalupu. Chystá sa podať žiadosť o rozvod, no obáva sa, že vlastníkom chalupy po jej rodičoch sa stane potom aj jej manžel. „Ako postupovať?“ pýta sa.

Advokátka z kancelárie HMG Legal upokojuje, že v tomto prípade manžel nemá nárok na podiel z chalupy. „Majetok nadobudnutý dedením nespadá do BSM, hoci by sa zdedil aj počas trvania manželstva,“ vraví Betáková Krkošková.

Jedinou výnimkou je prípad, že by niektorí z partnerov majetok zdedil a následne s partnerom uzatvoril dohodu o rozšírení BSM, keď vloží zdedený majetok do BSM.

 

7. Nevera a majetok

Michaela sa rozvádza, pretože muž jej bol neverný. „Má aj tak nárok na polovicu majetku alebo môžem navrhnúť, nech mu súd prizná aj menej, pretože on spôsobil rozvod?“ pýta sa.

Nie je to možné, o čom už viackrát rozhodli súdy. Prvýkrát v roku 2014 Krajský súd v Prešove. „Platné právo totiž neumožňuje vysloviť ‚vinu‘ manžela na rozvode, aj keď ukladá súdu prihliadať na príčiny rozvratu manželstva,“ rozhodol vtedy súd.

Sudcovia vtedy vysvetlili, že je vždy ťažké určiť, či je neverník naozaj vinníkom rozvratu partnerstva, pretože nevera v skutočnosti môže byť iba dôsledkom hlbších nezhôd medzi oboma partnermi.

 

8. Dohoda a podmienky

Zuzana plánuje svadbu a hoci na Slovensku sa nedá uzatvoriť predmanželská zmluva, dočítala sa o dohode o zúžení a rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. „Môžeme si takouto dohodou určiť aj podmienky vyrovnania majetku pri prípadnom rozvode?“ pýta sa.

Nie, odpovedá Betáková Krkošková: „V zmysle zákona nie je možné záväzne dohodnúť podmienky vyrovnania do budúcna.“ Dohodou o zúžení, resp. rozšírení majetku si môžu manželia dohodnúť len to, či určitý majetok jedného z nich patrí, alebo naopak nepatrí do BSM.

Navyše sa dá dohodou určiť aj to, či budú spoločný majetok spravovať obaja, alebo len jeden z partnerov. Na rozdiel od predmanželských zmlúv, ktoré sú známe z filmov, dohodu o BSM nie je možné uzatvoriť pred manželstvom, ale iba po svadbe.

ZDROJ: SME. SK

 https://ekonomika.sme.sk/c/20634983/rozvod-majetok-manzelia-bsm-bezpodielove-spoluvlastnictvo-ako-delenie.html

 http://www.hmg.sk/mdia/2017/9/7/hmg-v-mdiach-25082017-sme-smesk-pri-delen-majetku-na-nevere-nezle

 

ČO JE BSM

• skratka označuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, • znamená to, že majetok, ktorý nadobudli počas manželstva, je spoločný, • pri rozvode sa delí spravidla na polovicu, • partneri sa môžu dohodnúť na zúžení alebo rozšírení BSM, teda že napr. auto alebo chalupa je len jedného z nich,

• po rozvode plynie trojročná lehota na uzatvorenie dohody o vyrovnaní BSM, ak sa manželia nevedia dohodnúť, vtejto lehote musia podať návrh na súd na vyrovnanie BSM, • ak sa v trojročnej lehote nedohodnú a ani sa neobrátia na súd, nastane fikcia vyrovnania - každý z partnerov získava jednu polovicu majetku.