Konkurzné konania

Konkurzné konania


Riešenia nepriaznivej ekonomickej situácie podnikateľských subjektov, ktoré vyústili až do stavu úpadku

 

Jedným zo spôsobov riešenia stavu nepriaznivej ekonomickej situácie podnikateľského subjektu, ktorý vyústil až do stavu úpadku, je konkurzné konanie.

Je to osobitný druh civilného konania, ktorého účelom je vysporiadať právne vzťahy a záväzky smerom k čo najefektívnejšiemu usporiadaniu nárokov veriteľov voči dlžníkovi, ktorý sa nachádza v stave ekonomicky nepriaznivej situácie takej intenzity a rozsahu, ktorý zákon o konkurze a reštrukturalizácie označuje ako stav úpadku.

HMG Recovery v rámci konkurzných konaní vystupuje na jednej strane v pozícií subjektu vykonávajúceho funkciu správcu úpadcu a zároveň členovia jej štruktúry poskytujú komplexné poradenské služby klientom, ktorí vystupujú v pozícii účastníkov dotknutého typu insolvenčného procesu, či už v pozícií úpadcu alebo veriteľa.

A to tak v rámci novodobej podoby upravenej zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj v rámci pôvodnej podoby tohto typu konania upravenej zákonom o konkurze a vyrovnaní.

Poskytujeme aj komplexné poradenstvo a služby pri zastupovaní klientov v insolvenčných konaniach prebiehajúcich v inom členskom štáte Európskej únie.


Fázy konkurzného konania:

  • Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
  • Začatie konkurzného konania
  • Vyhlásenie konkurzu
  • Prihlasovanie pohľadávok a zvolanie schôdze veriteľov
  • Zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu a vyhotovenie súpisu majetku podstát
  • Speňažovanie konkurznej podstaty
  • Zrušenie konkurzu
  • Rozdelenie výťažku získaného speňažovaním
  • Cezhraničné konkurzy

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
recovery@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700 


Vybrané referencie

# 1

Konkurzné konanie spoločnosti pôsobiacej v regióne Hlavného mesta SR – Bratislava a síce v oblasti distribúcie tabakových výrobkov. Zároveň sa dotknutá spoločnosť zaoberala aj distribúciou vín a sektov. Uvedené produkty realizovala tak po maloobchodnej ako i veľkoobchodnej stránke, a to tak v rámci produktov na domácom ako i zahraničnom trhu.

# 2

Konkurzné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti strojárskeho priemyslu so zameraním najmä na výrobu valivých ložísk, obrábacích strojov, tvárniacich strojov, jednoúčelových strojov, jednostopových motorových vozidiel, agregátov pre letecký priemysel, prevodových skríň pre traktory a pre poľnohospodárske cestné a stavebné stroje. Počas svojej existencie dosahoval v určitom období stav zamestnancov podniku dotknutej spoločnosti až 15 tisíc.

# 3

Konkurzné konanie spoločnosti zameranej na obchod s nábytkom s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Dotknutý subjekt realizoval jednak distribúciu hotových nábytkárskych výrobkov ako i zákazkovú výrobu. Špecifikom dotknutého subjektu bola skutočnosť, že jeho podnik pozostával tak vo výrobnej časti ako i maloobchodnej predajnej časti, a teda subjekt bol plne spôsobilý realizovať svoju vlastnú produkciu, tak sériovú ako i zákazkovú v rámci vlastných predajných miest.

# 4

Konkurzné konanie spoločnosti vykonávajúcej svoju činnosť v oblasti distribúcie domácej a zahraničnej tlače. Realizácia distribúcie tlače bola v rámci činnosti dotknutej spoločnosti zabezpečovaná prostredníctvom rozsiahleho portfólia predajcov tlače na celom území Slovenskej republiky. Uvedená spoločnosť v danej oblasti vznikla a pôsobila ako centrálny zabezpečovateľ distribúcie tlače na území Slovenskej republiky.