Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo


Ochrana duševného vlastníctva na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni

 

HMG Legal poskytuje právne poradenstvo v oblasti registrácie predmetov priemyselných práv, predovšetkým ochranných známok na území Slovenska, ako aj v zahraničí. 

Mapujeme možnosti registrácie ochranných známok a dizajnov, radíme klientom pri hľadaní optimálnych a efektívnych riešení, ktoré ochránia ich nehmotné statky.

Predchádzame prípadným sporom a porušeniam práv ochrany duševného vlastníctva iných subjektov. 

Asistujeme pri príprave a právnych rozborov zmluvnej dokumentácie, obhajujeme záujmy klientov pri riešení sporov a vymáhaní práv spojených s duševným vlastníctvom, vrátane sporov o doménové mená.

Zastupujeme klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a pred Úradom pre normalizáciu na vnútornom trhu (OHIM).


Vybrané právne služby v oblasti duševného vlastníctva

  • Ochranné známky
  • Patentové poradenstvo
  • Riešenie sporov
  • Licenčné zmluvy

V prípade záujmu o spoluprácu alebo o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Sekretariát HMG Advisory Group
hmg@hmg.sk
Tel.: +421 257 527 700

 


Vybrané referencie

# 1

Právne poradenstvo a zastupovanie strojárskej spoločnosti v súdnom konaní voči konkurentovi – spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja meradiel, vo veci uplatnenia si nárokov z porušenia práv vyplývajúcich z ochranných známok a z nekalosúťažného konania v oblasti výroby meradiel z dôvodu neoprávneného užívania ochrannej známky, nárokov z práv k obchodnému menu a neoprávnené používanie doménového mena identického so sériou ochranných známok žalobcu. 

Trhová hodnota ochranných známok, v prípade kotrých HMG Legal poskytovala právne služby, predstavovala cca 40 miliónov eur.